De vereniging

De NVLB is een vereniging van groothandelaren in bulkgrondstoffen voor de Nederlandse Bouw.

Een groothandel is een (commerciële) onderneming die voor eigen rekening en risico producten verhandelt die buiten de eigen onderneming zijn vervaardigd en die aan bedrijfsmatige (industriële) afnemers worden geleverd. Voor de NVLB bevinden de belangrijkste afnemers zich in de bouwsectoren als Burgerlijke en Utiliteitsbouw (Woningen, kantoren, bedrijfsgebouwen en dergelijke) en als Grond-, Weg- en Waterbouw (Dijken, industrieterreinen, stadsuitbreidingen, wegen en spoorwegen).

De hoofdfunctie van de groothandel is het ‘voortstuwen’ van de grondstoffenstromen. De groothandel intermedieert daarmee tussen de mogelijkheden die de producent heeft om te verkopen en die de afnemer heeft om te kopen. De belangrijkste taak hierbij is de organisatie van het vervoer. Door de verregaande integratie van de groothandelsfunctie in de bedrijfskolom is deze functie veelal verbonden met de productie van de grondstoffen, waardoor de groothandel een verlengstuk van de productie wordt. Het belangrijkste kenmerk van deze verbondenheid is dat het in de praktijk over de feitelijke leverantie van de grondstoffen gaat. In de verkoopfunctie binnen de NVLB die zich primair richt op de binnenlandse afnemers, zijn verschillende typen groothandels-ondernemingen te onderscheiden: Importeurs, die zich in hoofdzaak richten op de aankoop van producten op de buitenlandse (West-Europese) markt en de verkoop daarvan op de binnenlandse markt; Binnenlandse groothandel, die zich zowel voor de inkoop als de verkoop op de binnenlandse producenten en afnemers richt; Inkoopkantoren van binnenlandse industriële afnemers en Verkoopkantoren van buitenlandse productieondernemingen, welke kantoren statistisch ook tot de groothandel worden gerekend, omdat zij goeddeels dezelfde groothandelsfunctie vervullen; en Combinaties van deze typen ondernemingen. De exportfunctie die sommige bedrijven ook binnen hun onderneming vervullen is hier buiten beschouwing gelaten.

De collegiale samenwerking, welke tot doel heeft om de verschillen in de afstemming tussen vraag en aanbod van bouwgrondstoffen en/of hiaten in de beschikbaarheid van transportmiddelen op te vangen wordt ook wel tussenhandel genoemd.

De groothandel is net als de hele bouwsector een conjunctuurgevoelige branche. Als de economie begint te groeien zijn er veel gebouwen en wegen, dus grondstoffen, nodig, als de groei terugloopt, laat bijna niemand iets nieuws bouwen en loopt de handel in grondstoffen terug.

Samenwerking
De NVLB heeft op 16 juli 2014 door een fusie met de Nederlandse Vereniging Zandwinners NVZ de scoop uitgebreid met de winning en levering van ophoogzand. Verder zijn met de fusie de werkzaamheden van de koepelorganisatie Stichting BouwGrondstoffenBranche overgedragen naar de NVLB.

Het belangrijkste doel van de fusie is het management van de verenigingen te vereenvoudigen en de belasting van de bestuurders te beperken. Door de grote overlap in het ledenbestand en het assortiment van de betrokken bouwgrondstoffen was dit een logische stap in de krachtenbundeling. De nieuwe organisatie wil zich inzetten als kenniscentrum voor een duurzame levering van bouwgrondstoffen, aan de beton- en asfaltindustrie en de grond-, spoor-, wegen- en waterbouw.