Ons privacybeleid

De NVLB
Het privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door de Nederlandse Vereniging van Leveranciers van Bouwgrondstoffen (KvK 34181876), hierna aan te duiden als de NVLB.

Verwerking van persoonsgegevens door de NVLB
Voor de NVLB is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. De NVLB respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving worden behandeld.

Doeleinden van de verwerking
Uw persoonsgegevens worden door de NVLB verwerkt voor de volgende doeleinden:
1. het voorbereiden en uitvoeren van activiteiten die gelet op de doelstelling van de vereniging gebruikelijk zijn of die door de ledenvergadering zijn goedgekeurd;
2. om u te informeren over en uit te nodigen voor de bijeenkomsten, cursussen, studiedagen en excursies;
3. het voeren van de administraties, alsmede andere activiteiten van intern beheer;
4. het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen en het doen uitoefenen van accountantscontrole;
5. het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en);
6. om met u in contact te kunnen treden en te reageren of door u gestelde vragen;
7. om u te informeren over nieuwe producten en/of diensten en aanbiedingen van de NVLB;
8. de afhandeling van uw aanvraag tot lidmaatschap of informatie;
9. voor het kunnen verzenden van digitale nieuwsbrieven die u per e-mail worden gezonden of via de website van de NVLB ter beschikking worden gesteld;
10. om u te informeren over mutaties op het ledenportaal van de NVLB;
11. het verrichten van (markt)onderzoek ten behoeve van de NVLB;
12. het behandelen van en bemiddelen in geschillen;
13. het analyseren en verbeteren van de website en de dienstverlening van de NVLB, waaronder begrepen het meten en analyseren van statistische gegevens over het gebruik van de websites;
14. het naleven van wettelijke verplichtingen.

Rechtsgrond voor de verwerking
De rechtsgrond (Verenigingsrecht artikel 2:26 t/m 2.5e BW en de Statuten van de NVLB, d.d. 16 juli 2014) voor de hiervoor bedoelde doeleinden van verwerking is gelegen in:
- de behartiging van belangen van de leden van de NVLB;
- het beschermen van vitale belangen van de NVLB;
- de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst;
- het voldoen aan wettelijke verplichtingen.
U kunt zich tegen deze verwerkingen verzetten op grond van het recht van bezwaar. Meer informatie over dat recht vindt u verderop in het statement.

Verplichte verstrekking
Wanneer wij u om persoonsgegevens vragen, dan zullen wij per situatie kenbaar maken of de verstrekking van de gegevens noodzakelijk of verplicht is en wat de (mogelijke) gevolgen zijn indien de gegevens niet worden verstrekt. Uitgangspunt daarbij is steeds dat de NVLB niet meer persoonsgegevens zal verwerken dan noodzakelijk voor de hiervoor beschreven doeleinden.
De persoonsgegevens zijn uitsluitend bedoeld voor intern gebruik en worden niet aan derden, bijv. voor marketingdoeleinden, ter beschikking gesteld of uitgewisseld, tenzij dit
noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Geautomatiseerde besluitvorming en profiling
De NVLB maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profiling.

Bewaartermijn
Uw gegevens worden tot de wettelijke termijn van 5 jaren, na beëindiging van de activiteit waarvoor de gegevens bedoeld zijn, bewaard.

Beveiliging van persoonsgegevens
De NVLB zal passende technische en organisatorische maatregelen (doen) nemen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige
verwerking. In dat kader zijn diverse maatregelen genomen, waaronder encryptie van data, versleutelde communicatie en behandeling van de data als zijnde vertrouwelijk.

Uw rechten
Op grond van de wet heeft u diverse rechten. Wij zetten de rechten voor u op een rijtje.

Inzagerecht
U heeft het recht de door de NVLB verwerkte persoonsgegevens in te zien.

Correctie- en verwijderingsrecht
U heeft het recht gegevens te laten wijzigen of zelfs verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is.

Recht van bezwaar
Het recht van bezwaar houdt in dat u vanwege uw specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens. U heeft dit recht bij alle verwerkingen die niet zijn gebaseerd op (1) uw toestemming, (2) het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst, (3) het voldoen aan wettelijke verplichtingen of (4) het beschermen van vitale belangen van de NVLB;
Wanneer u bezwaar maakt tegen het gebruik van uw persoonsgegevens om u te informeren over activiteiten van de NVLB en soortgelijke (“direct marketing”) verwerkingen, dan zullen wij dit bezwaar altijd honoreren. Uw gegevens zullen vervolgens niet langer voor de direct marketing doeleinden worden gebruikt.
Wanneer u bezwaar maakt tegen andere vormen van verwerking van uw persoonsgegevens, dan zullen wij beoordelen of wij aan uw bezwaar tegemoet kunnen komen. Het is in dat geval aan de NVLB om aan te tonen dat we, ondanks uw bezwaar, toch een gerechtvaardigd belang
hebben om de persoonsgegevens te blijven verwerken. Indien die afweging van belangen in uw voordeel uitvalt, zullen wij de verwerking van gegevens staken.

Recht op beperking
U heeft onder omstandigheden ook het recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Dit houdt kortgezegd in dat de NVLB de verwerking van de gegevens tijdelijk
“bevriest”. U kunt dit recht inroepen in vier situaties: (1) in afwachting van de beoordeling van een correctieverzoek, (2) indien gegevens eigenlijk gewist zouden moeten worden maar u geen verwijdering wenst, (3) indien de NVLB de gegevens niet langer nodig heeft terwijl u de gegevens nog wel nodig heeft voor (de voorbereiding op) een rechtszaak en (4) in afwachting van de beoordeling van een bezwaar.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U heeft het recht om de door u aan de NVLB verstrekte gegevens (terug) te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van u verwerken op grond van uw toestemming of een met u gesloten overeenkomst. Het recht geldt bovendien alleen voor de gegevens die wij al in digitale vorm verwerken (dus niet voor analoge verwerkingen). U bent vrij die gegevens vervolgens door te geven aan een andere partij.
Mocht er een koppeling bestaan tussen onze systemen en de systemen van de derde partij waaraan u de gegevens wilt (laten) doorgeven, dan kunnen wij die doorgifte mogelijk direct namens u verzorgen. Informeer daarvoor naar de mogelijkheden.

Uitoefening van de rechten
Het uitoefenen van de rechten is voor u kosteloos, behoudens misbruik. U oefent de rechten uit door contact op te nemen via onderstaande contactgegevens.

Termijnen
Wij zullen uw vragen/verzoeken in beginsel binnen een maand beantwoorden. Mocht de beantwoording van uw vraag/verzoek onverhoopt meer tijd kosten, dan zullen wij u hierover binnen een maand informeren. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van de verzoeken en/of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn in totaal oploopt tot drie maanden.

Identificatie
Wij kunnen bij alle vragen/verzoeken vragen om nader bewijs van uw identiteit. Dit doen wij om te voorkomen dat wij persoonsgegevens aan de verkeerde partij verstrekken of ten onrechte wijzigingen aanbrengen in de verwerking van persoonsgegevens.

Individuele afweging bij ieder verzoek
Wij wijzen u er op dat de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat wij aan een bepaald verzoek geen gehoor kunnen geven. Wij zullen ieder verzoek steeds op zijn eigen merites beoordelen. Mochten wij aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen wij dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar maken. U kunt vervolgens in dat geval eventueel de gang naar de rechter maken.
Het recht van bezwaar tegen gebruik van gegevens voor direct marketing doeleinden is wel absoluut. Afmeldingen voor onze commerciële uitingen worden dus hoe dan ook
gehonoreerd.

Toezichthouder
Het staat u verder altijd vrij een klacht in te dienen bij de toezichthouder. De toezichthouder op de privacywetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Vragen
Verder staat het u uiteraard vrij vragen te stellen over de door ons verwerkte persoonsgegevens. Neem voor vragen over privacy contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Wijzigingen
Deze Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op de website van de NVLB.
De NVLB kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in deze Privacy Statement. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Contactgegevens
Als u vragen heeft over deze Privacy Statement of ons privacybeleid, of een beroep wilt doen op één van uw wettelijke rechten, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:
De heer A. (Ab) Cherribi
Directeur NVLB
Postbus 1331
2130 EK Hoofddorp
Bijlmermeerstraat 10a
2131 HG Hoofddorp
tel +31 (0) 23 540 35 35
e-mail secretariaat@nvlb.nl
website www.nvlb.nl

 

 

Wat u net gelezen heeft kunt u als een pdf hier downloaden