Opzeggen lidmaatschap

Over het beëindigen van het lidmaatschap van de NVLB is in artikel 7 van de statuten van de NVLB geregeld, dat de opzegging van het lidmaatschap door het lid dient te geschieden bij aangetekend schrijven met bericht van ontvangst gericht aan de secretaris tegen het einde van een verenigingsjaar.
Het postadres is Postbus 1331, 2130 EK Hoofddorp.
Deze opzeggingsbrief dient vóór één november van dat jaar ontvangen te zijn door de secretaris.