Strategie en Dienstverlening

De vereniging
De NVLB is een bijdetijdse ondernemersvereniging die zich in het marktsegment “Groothandel” richt op de productie, het transport en de toepassing van bulkgrondstoffen voor de Nederlandse bouw. De productie betreft de winning van grind, industrie- en ophoogzand en fabricage van gebroken grind, gebroken natuursteen, gerecyclede en lichtgewicht bulkgrondstoffen in Noord- en West-Europa. Het transport betreft vooral het vervoer per kust- en binnenvaart en het wegtransport. De behoefte van de industriële verbruikers ligt in de toepassing van de bulkgrondstoffen voor de beton- en asfaltindustrie en de grond-, spoor-, wegen- en waterbouw in Nederland.

De missie
De NVLB is een vereniging die voor de leden vooral een bron van ‘nieuws en informatie’ is, met veel aandacht voor de ledenbelangen, netwerkbijeenkomsten en opleidingen.

De visie
Door de samenloop van producenten en handelaren en van handelaren met verbruikers is bij de belangenbehartiging sprake van branchevervaging. Belangrijk punt hierbij is dat de NVLB haar beleidspijlen nu en in de toekomst primair wil blijven richten op de rol van de leden als ketenintermediair in de knooppunten met de producenten en verbruikers van bouwgrondstoffen.

De belangenbehartiging
De belangenbehartiging begint in principe met het verzamelen van marktinformatie om het beleid van de NVLB te evalueren en ontwikkelingen in het beleid van derden te inventariseren. De verkregen informatie kan worden benut voor het bepalen van de onderhandelingsstrategie van het bestuur en het oplossen van problemen bij de uitvoering van de beleidsdoelen. Op deze wijze kan er een beleidscyclus ontstaan waarbinnen beleidsdoelen worden bepaald, de uitvoeringsstrategie wordt vastgesteld, het beleid wordt geëvalueerd en de resultaten worden geïnventariseerd. De leden worden met een open rapportage, schriftelijk of via de leden- of werkgroepbijeenkomsten, over de voortgang van de belangenbehartiging geïnformeerd.

De dienstverlening
Met een ledentevredenheidsenquête zijn begin 2017 de behoeftes van de leden geïnventariseerd. Op basis daarvan zijn hieronder de behoeften -in aflopende volgorde van prioriteit- en de invulling daarvan door de NVLB aangegeven.

De behoeften: De invulling:
- Nieuws en informatie = Maandelijkse digitale nieuwsbrief
- Netwerkbijeenkomsten = Periodieke ledenbijeenkomsten
- NVLB-Voorwaarden = Actuele voorwaarden en advies
- Opleidingen en studiedagen = Basiskennis en verdieping
- Ledenportaal en website = Praktisch ledenportaal en actuele website
- Advies wet- en regelgeving = Informatie over wetswijzigingen
- Excursies = Aantrekkelijke vakinhoudelijke excursies
- Structuuronderzoek = Jaarlijks onderzoek en rapportage
- Lobbyactiviteiten = Aansluiten bij activiteiten van anderen
- Trainingen = Verkoopkunde en -communicatie
- Kennisbank = Online promotie van bedrijven en producten


Inlichtingen bij Ab Cherribi, directeur van de NVLB: a.cherribi@nvlb.nl